Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 26 z roku 2019 dňa 6.2.2019
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9 K 4/2018 S 1336
Text

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  správca dlžníka TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109 oznamuje konkurzným veriteľom v súlade s ust. § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov,  že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa:

 • 28. 01. 2019 prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského  1, Martin,. IČO: 00 316 792, v celkovej sume 93,07  Eur a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 10/M-1

  Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak v tej istej lehote zaplatí kauciu za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

  Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

  Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.  

  Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

  V Martine dňa 31. 01. 2019                                  JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca