Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 26 z roku 2019 dňa 6.2.2019
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K4/2018 S 1336
Text

                                                                                 VÝZVA

na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude osobné motorové vozidlo, s vyhlasovateľom

Vyhlasovateľ:

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca  konkurznej podstaty úpadcu TD improve s. r. o. „v konkurze“,  so sídlom kancelárie Martin, Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  IČO: 33 224 391, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“)  konajúc s odbornou starostlivosťou predkladá výzvu na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie kúpnu zmluvu, ktorá bude uzavretá medzi predkladateľom ponuky, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná (ďalej len „Výzva“) v súlade so záväzným pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom ako príslušným orgánom, ktorý udelil dňa 01. 02. 2019 správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 219/2018  dňa  14. 11. 2018 pod položkou  K087213 v súpisovej hodnote 10 000,00 Eur,

                                               Vyhlasuje prvé  kolo verejného ponukového konania

na speňaženie majetku spísaného v oddelenej podstate,  zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 219/2018 pod položkou  K87213 osobné motorové vozidlo  FORD FOCUS, FORD Focus kombi 1,0 EcoBoost,  VIN: WF06XXGCC6FU37966, zdvihový objem valcov 999,0 cm3, výkon motora 92 kW, benzín 95B, farba: červená metalíza tmavá, dátum prvej evidencie 28. 12. 2015, EVČ: MT911DY, zakúpené v SR, prvý majiteľ, servisové, súpisová hodnota 10 000,00 Eur, za cenu nie nižšiu ako je 90 % súpisovej hodnoty, t. j. 9 000,00 Eur, slovom: Deväťtisíc Eur . 

Podmienky prvého kola verejného ponukového  konania: Záujemcovia o kúpu motorového vozidla doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz –  TD improve “ na adresu správcu: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01  Martin, poštou, prípadne do dátovej schránky správcu E0006172647, IČO: 33 224 391 alebo osobne do kancelárie správcu najneskôr v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v stanovenej lehote u vyhlasovateľa. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli v uvedenej lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.  

Ponuka predkladateľa  musí byť písomná a musí obsahovať:

1) všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne  v rozsahu:

- identifikačné údaje Predkladateľa/fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO, bankové spojenie

- identifikačné údaje Predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie

- u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej ) totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu,  dátum narodenia. Ak Ponuka Predkladateľa - fyzickej osoby bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ – fyzická osoba, povinný doklad totožnosti predložiť Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených  údajov v ponuke

- u tuzemskej právnickej osoby originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z obchodného alebo obdobného registra),

- u zahraničnej právnickej osoby originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30 dní, ktorý musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba musí zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená;

2) Ponúkanú kúpna cena,  spôsob zaplatenia ponúkanej  kúpnej ceny.  

3) Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5)  pracovných dní odo dňa skončenia ponukového konania a o výsledku bude v lehote 3 (troch) pracovných dní  informovať príslušný orgán.   

4) Kúpna zmluva bude uzavretá  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky a oznámenia záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a  zaplatí ponúkanú kúpnu cenu v  plnej výške  najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet správcu/úpadcu.  V prípade, že v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí ponúkanú kúpnu cenu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho uchádza s druhou najvýhodnejšou ponukou s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny.  

5) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré budú nižšie ako je stanovená minimálna kúpna cena, t. j. 9 000.00 Eur, čo je 90 % súpisovej hodnoty motorového vozidla a ponuky,  ktoré nesplnia stanovené podmienky.

6) Výzva sa považuje za vyhlásenú dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Výzvy v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

7)  Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z.  a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

8) Výzva na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie  mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo  telefonicky 0905348868, 0434132965.

V Martine dňa 01.  02. 2019                                 JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca