Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2019 dňa 8.2.2019
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

V konkurznej veci úpadcu MM KREDIT, s.r.o. Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO. 46 842 128, vedenej na OS Trenčín pod sp. zn. 38K/9/2017 správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, sídlo kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje zostavenie konečného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh všeobecnej podstaty.

Poučenie:

Každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu a podaním na predpísanom tlačive, namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená inak sa na ňu neprihliada.

Správca: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová