Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14 / 0
  90021  Svätý Jur
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2019 dňa 25.2.2019
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Ing. Ľuboš Janček, správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka BESTAFE s.r.o. „v konkurze“, Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 vyhlasuje v súlade s udeleným pokynom na speňaženie hnuteľného majetku zástupcom veriteľov  2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:

P.č.

Hnuteľná vec

Súpisová hodnota

1.

Notebook Dell Latitude E5410

200,00 EUR

2.

Tlačiareň HP LasetJet Pro P1102

80,00 EUR

3

LCD Monitor BenQ GL955A

90,00 EUR

V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľných vecí uskutoční za cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty. Ponúkané hnuteľné veci sa ponúkajú jednotlivo.

Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu: Ing. Ľuboš Janček, Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie –hnuteľné veci – BESTAFE s.r.o. „v konkurze“ - neotvárať“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo na každú vec len jednu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu: SK0283300000002801520398. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Doručená ponuka je záväzná až do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať :

a) označenie záujemcu: pri záujemcovi - fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a výpis z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra

b) presné označenie predmetu kúpy

c) návrh cenovej ponuky na každú vec zvlášť

d) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet SK0283300000002801520398, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr do termínu podávania ponúk. Táto záloha sa v prípade úspechu záujemcu vo verejnom ponukovom konaní započíta na kúpnu cenu

e) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, sa neprihliada.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu do 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania na záujemcom označený bankový účet.

V prípade otázok môže záujemca kontaktovať správcu mailom na lubos.jancek@centrum.sk alebo na t.č. 0907 290 493 v pracovných dňoch od 07.00 do 13.00 hod.