Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2019 dňa 27.3.2019
 • Spisová značka - súd 9K4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K4/2018 S 1336
Text

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01  Martin,  správca dlžníka TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109, č. k. 9 K 4/2018 S 1336 oznamuje konkurzným veriteľom v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.

Zoznam pohľadávok proti podstate je pre oprávnené osoby v zmysle ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení k dispozícií  k nahliadnutiu v kancelárií správcu na adrese Martin, Ul. Pavla Mudroňa 505/5  v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 14:00 hod. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je vhodné a dohodnúť vopred e-mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle: +421(0)905348868, +421(0)434132965.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

V Martine dňa 22. 03. 2019                                      JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca