Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/5/2017

inARCH s.r.o.

 • Úpadca inARCH s.r.o.
  IČO: 35834269
  Hradné údolie 15
  81101  Bratislava
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2019 dňa 15.4.2019
 • Spisová značka - súd 37K/5/2017
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/5/2017 S130
Text

Vyhlásenie ponukového konania:

Správca úpadcu inARCH s. r. o., Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 834 269, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 06.08.2018, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)  zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,   IV. kolo verejného ponukového konania na odpredaj:

 1. Peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi Aureus Property s.r.o.  Heydukova 12-14, Bratislava, v súpisovej hodnote 8.177,71,eur,
 2. Peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi Gabriel Hégér, T.G.Masaryka 30 Nové Zámky v súpisovej hodnote 14.282,59 €,
 3. Hnuteľnej veci osobné motorové vozidlo VW Caddy 2K VAN, rok výroby 2005, objem motora 1390cm3,  v súpisovej hodnote 563,- eur,

Podmienky predaja:

 1. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
 2. Cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „Ponuka – inARCH – neotvárať“ doručiť na adresu správcu JUDr. Jána  Benčuru, Záhradnícka 41, 821 02 Bratislava do 10.05.2019 do 15,00 hod.
 3. Obsah ponuky má obsahovať u FO: meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, výpis zo živnostenského registra, u PO: obchodné meno, IČO, sídlo, aktuálny výpis z obchodného registra; predmet kúpy, navrhovanú výšku kúpnej ceny, doklad o úhrade zálohy vo výške 100,00 € v prospech účtu správcu.
 4. Záujemca musí zložiť zálohu vo výške 100,00 € na účet úpadcu vedený v  SLSP a. s., IBAN: SK69 0900 0000 0051 3516 2077, VS: rodné číslo/IČO do 10.05.2019 do 15,00 hod.
 5. Záujemcovia môžu bližšie informácie o predmete kúpy získať u správcu na tel. č. 02-5556-4218, alebo e-mail: jan.bencura@stonline.sk.
 6. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 15.05.2019.
 7. Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky plánu speňaženia sa nebude prihliadať.
 8. Neúspešným záujemcom správca vráti založené sumy  najneskôr do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
 9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo kúpnu cenu nezaplatí včas podľa príkazu správcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške zloženej zálohy.