Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/3/2016

Fortena s.r.o. "v konkurze"

 • Úpadca Fortena s.r.o. "v konkurze"
  IČO: 36624683
  Jesenského 4707
  96001  Zvolen
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2019 dňa 15.4.2019
 • Spisová značka - súd 4R/3/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/3/2016 S1730
Text

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

LawService Recovery, k.s.

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Stráž

b) Orientačné/ súpisné číslo

223

c) Názov obce

Zvolen

d) PSČ

96001

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1731

IV. 

IČO/ dátum narodenia

47 817 003

B.  

Dátum vykonania dražby

09.04.2019

C.

Miesto vykonania dražby

Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie

D.

Čas vykonania dražby

11:30

E

Kolo dražby

tretie kolo dražby (druhé opakované kolo dražby)

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Predmetom dražby bol spoluvlastnícky podiel patriaci spoločnosti Fortena s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 o veľkosti 2/5 v pomere k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 6135 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec: Zvolen, k.ú.: Zvolen, a to:

 • stavba: Administratívna budova, so súpisným číslom 4707, postavená na parcele registra „C“, číslo 2139/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 494 m2.

  G.

  Opis stavu predmetu dražby

  Administratívna budova so súpisným číslom 4707 stojí na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 2139/23, katastrálne územie Zvolen. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Vek bol určený odhadom s prihliadnutím na stavebno-technický stav, použité materiály a oznámenie mesta na 61 rokov. 

  V podzemnom podlaží je kotolňa, archív, dielňa a skladovacie priestory. V prvom nadzemnom podlaží sú  skladovacie priestory a sociálne zariadenia . V druhom nadzemnom podlaží je chodba, schodište kancelárie a sociálne zariadenia.

  Konštrukčne  ide  o  murovanú  stavbu  z  tehlového  muriva,  stropy  sú  prevažne  železobetónové monolitické, strecha je plochá dvojplášťová, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, na jednej strane budovy zateplené a z hladkými stierkami, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v sociálnych miestnostiach keramické obklady,  podlahy  sú  v  podzemnom  podlaží  s  cementovým  poterom,  v  nadzemných  podlažiach  prevažne s keramických dlažieb, v sociálnych miestnostiach keramická dlažba. Schody sú železobetónové monolitické  s terazzovými povrchmi. Okná sú plastové /po rekonštrukcii/, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Vnútorné konštrukcie a vybavenie budovy je v štandardnom vyhotovení. Objekt má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové.

  Stavba z roku 1957

  Vek:                                                                          2018 - 1957 = 61 r.

  Životnosť stavby:                                                    100 r.          

  Predpokladaný rok zániku stavby:                       2057

  Opotrebenie:                                                            61 r. * 100 % / 100 r. = 61 %

  H.

  Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

  Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

  ŽIADNE.

  Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

  ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

  Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924 a, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, predajom zálohu na dražbe, P 92/2015 zapísané dňa 10.03.2015 - 1687/15.

  Poznamenáva sa Upovedomenie EX 162/15 o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností povinného vedených v časti A LV, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Exekútorský úrad so sídlom Račianska 66, Bratislava, P 208/15 - zapísané dňa 4.6.2015 - 2681/15.

  Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, P 247/15 zapísané dňa 30.06.2015 - 2969/15.

  Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/5-iny na nehnuteľnostiach, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936 so sídlom Masarykova 21, Košice, P 325/15 zapísané dňa 19.08.2015 - 3589/15.

  Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby, dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936, Masarykova 21, Košice, P 457/15 zapísané dňa 16.11.2015 - 4509/15.

  Okresný súd Banská Bystrica vyhlasuje konkurz na spoluvlastnícky podiel 2/5 majetku úpadcu Uznesením sp.zn. 4R/3/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 89/2017 zo dňa 11.05.2017, P 264/2017 zapísané dňa 12.09.2017 - 2553/17.

  ČASŤ C: ŤARCHY

  Záložné právo k nehnuteľnostiam pozemok registra C KN parc.č. 2139/23 v prospech 1.aukčná, s.r.o., IČO: 50 926 187, Prachatická 9320/1A, Zvolen v podiele 1/5, V 2965/2017 z 28.08.2017 - 2423/17.

  B3 Rozhodnutie číslo 7360-04/289 ZP/2017 zo dňa 18.05.2017 o zriadení záložného práva na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 nehnuteľnosti dlžníka zapísané v časti A LV Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Mesta Zvolen, Nám. slobody 11, Z 1537/2017 zapísané dňa 09.06.2017 - 1538/17.

  Na B4 Záložné právo zo záložnej zmluvy na nehn.stavba súp.č. 4707 postavená na parc.č. 2139/23 a pozemok parc.č. 2139/23 v prospech Waldviertler Sparkasse von 1842 Hauptplatz 22, A - 3830 Waidhofen/Thaya,Rakúska republika Firmenbuch-Nummer :FN 35780 v, Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec,Klášterská 126/II, 377 01 Česká republika, V 267/06 z 28.2.2006 - 487/06.

  Na B4 - Záložné právo k nehnnuteľnostiam pozemok registra C KN parc.č. 2139/23, stavba so súpisným číslom 4707 na pozemku registra C KN parc.č. 2139/23 v prospech Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, organizačná zložka: Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČO: 49 060 724, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, Česká republika v podiele 2/5, V 3144/13 z 06.11.2013 - 3096/13.

  I.

  Odhad ceny predmetu dražby

  45.900,- EUR

  J.

  Výška ceny dosiahnutá vydražením

  18.500,- EUR

  K.

  Najvyššie podanie:

  a) bolo urobené

  b) nebolo urobené

  L.

  Označenie licitátorov:

  1.

  I.

  Obchodné meno/ meno a priezvisko

  JUDr. Vojtech Jágerský

  II.

  Sídlo/ bydlisko

   

  a) Názov ulice/verejného priestranstva

  Poľná

  b) Orientačné/ súpisné číslo

  808/18

  c) Názov obce

  Vígľaš

  d) PSČ

  962 02

  e) Štát

  Slovenská republika

  III.

  Zapísaný:

   

  IV. 

  IČO/ dátum narodenia

  02.03.1986

                       
 •