Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601  Martin
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2019 dňa 3.5.2019
 • Spisová značka - súd 9K4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K4/2018 S 1336
Text

 

č. k.9 K 4/2018 úpadca TD improve, s. r. o. „v konkurze“, Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109                     

                                       Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

 1. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu v Žiline  č. k. 9K/4/2018 zo dňa 11. 09. 2018,  zverejneného v Obchodnom vestníku č.  179/2018 dňa 17. 09. 2018 súd vyhlásil konkurz na dlžníka TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01  Martin, IČO: 46 701 109, ktorým som bola zároveň  ustanovená za správcu. 

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.   dňa 27. 03. 2019 a zároveň bol oznámený zámer zostaviť konečný rozvrh z výťažku zo oddelene podstaty zabezpečeného veriteľa  IMPULS-LEASING Slovakia s. .r o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804. 

Úpadca nemal ku dňu vyhlásenia konkurzu na bežnom účte peňažné prostriedky, resp. mal mínusový zostatok na účte, bežný účet mal vedený v Tatra banke, a. s., ktorý je účtom správy podstaty. Na zriadenom bežnom účte a ani v pokladni nemal úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu finančné prostriedky. 

Súpis majetku bol vykonaný a bol zverejnený v OV 219/2018 dňa 14. 11. 2018: súpisová zložka majetku č. 1: osobné motorové vozidlo  FORD FOCUS, FORD Focus kombi 1,0 EcoBoost,  VIN: WF06XXGCC6FU37966, zdvihový objem valcov 999,0 cm3, výkon motora 92 kW, benzín 95B, farba: červená metalíza tmavá, dátum prvej evidencie 28. 12. 2015, EVČ: MT911DY, podiel: 1/1, súpisová hodnota 10 000,00 Eur, zabezpečený veriteľ: IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804, zabezpečená pohľadávka 5/I-1 v sume 3 535,74 Eur na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva  zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere LZL/15/40371 zo dňa 16. 12. 2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 12. 2016.  

Speňažovanie majetku bolo v súlade so zákonom na základe uloženého záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa  IMPULS-LEASING Slovakia s. .r o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804  zo dňa 01. 02. 2019  a vyhodnotenia druhého  kola verejného ponukového konania zo dňa 21. 02. 2019, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 40/2019 dňa 26. 02. 2019.

Príjem oddelenej  podstaty tvoria:

 1. Peňažné prostriedky na účte ku dňu vyhlásenia konkurzu ..                      0,00 Eur
 2. Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty (Ford Focus)                   8 000,00  Eur
 3. Príjem celkom do oddelenej  podstaty   .............................                 8 000,00Eur

       Ku dňu oznámenia zámeru zostaviť návrh konečného rozvrhu z výťažku oddelenej podstaty nie je vedený žiadny súdny  spor.

Pohľadávky proti oddelenej  podstate:

 1. Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov (OV priznaná 2 300,00 Eur    2 300,00 Eur                     
 2. Odmena správcu z výťažku  (13 % zo sumy 8 000 vyhl. 655/2005 Z. z.

§ 20 ods. 1 písm. d)                                                                                        1 040,00 Eur

 1. DPH alikvotná časť z predaja vozidla                                                  1 333,33 Eur   
 2. Výdavky správcu – poplatky poštovné                                                        8,50 Eur     
 3. súdny poplatok za konkurzné konanie  (0,2 % z výťažku 8000)               16,00 Eur
 4. Vedenie účtovníctva, alikvot.                                                                    118,28 Eur
 5. Paušálna náhrada vedenie kancelárie § 24b vyhl. 655/2005 Z. z. za obdobie

18. 9. 2018 – 18. 3. 2019 6m x 100 Eur                                                                600,00 Eur   

Pohľadávky proti  oddelenej podstate celkom v sume .................               5 416,11 Eur

Uplatnené  pohľadávky proti podstate nezaradené k uspokojeniu:                    0,00 Eur 

Výťažok zo speňaženie oddelenej podstaty:     8 000,00 Eur

Pohľadávky proti podstate                                 5 416,11 Eur  

 1. Rozvrhová časť

Suma určená pre rozvrh z oddelenej  podstaty

Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty ....   8 000,00 Eur

Pohľadávky proti podstate ...............................................................       5 416,11  Eur

Výťažok určený pre oddeleného veriteľa  .........................................      2 583,89  Eur

Rozdelenie výťažku určeného pre zabezpečené pohľadávky veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804, zabezpečená pohľadávka 5/I-1 v sume 3 535,74 Eur, zistená suma 3 535,74 Eur.  

 1. Poučenie

V súlade s ust. § 101 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia pre zabezpečeného veriteľa a určujem mu ako príslušnému orgánu 15-dňovú lehotu na jeho schválenie.

V Martine dňa 29. 04. 2019                                         JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca