Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2019 dňa 21.5.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu:

ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

Miesto konania: hlasovanie per rollam.                

Čas konania: 15. 05. 2019, 17:30 hod.

Hlasujúci veritelia:

1. Predseda veriteľského výboru:

Ingred, s.r.o., so sídlom Lužná 3921/6, 85104 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 079 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 105236/B, zastúpená Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa substitučnej plnej moci,

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, zast. Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa plnej moci,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 95701 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 85101, Bratislava, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

5. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Alena Gajdošová, podľa plnej moci.

Program hlasovania: 

1. rozhodovanie o predĺžení lehoty na vyhodnotenie verejného ponukového konania

V konkurznej veci úpadcu ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, správca požiadal veriteľov, aby v súvislosti s tretím kolom verejného ponukového konania vyjadrili súhlas s predĺžením lehoty na vyhodnotenie ponúk verejného ponukového konania.

Predseda veriteľského výboru a vyššie uvedení veritelia vyjadrili súhlas s predĺžením lehoty na vyhodnotenie ponúk verejného ponukového konania, a to per rollam, v súlade so žiadosťou správcu.

Bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:

Veriteľský výbor vyjadruje súhlas správcovi na predĺženie lehoty na vyhodnotenie predložených ponúk v treťom kole verejného ponukového konania o 20 dní, t.j. do 04. 06. 2019.

Za: 5 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

Predseda veriteľského konštatoval, že hlasovali členovia veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo per rollam, a to písomným hlasovaním, za účasti 5 členov veriteľského výboru. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. Konštatujem teda, že v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.

V Bratislave, dňa 15. 05. 2019 

Predseda veriteľského výboru 

Ingred, s.r.o., Mgr. Miloš Ágg, podľa plnej moci

B.F.B. správcovská, v.o.s.