Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers, a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers, a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2019 dňa 21.5.2019
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru

Dňa 29. apríla 2019 o 10:45 hod zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o. na adrese Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09 počas dozornej správy veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník). Zasadanie Veriteľského výboru zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a ustanovení schváleného a príslušným súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len Reštrukturalizačný plán) na základe podnetu  od spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO 31 695 426 (ďalej len „Chemes“).

1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia Veriteľského výboru:

 1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky v zastúpení Petr Vosáhlo, Margin Magda, Peter Sobôtka, Matúš Lesičko; Tatra banka a.s. v zastúpení Zuzana Matejková, Iveta Malinovská; OTP Banka Slovensko, a.s. v zastúpení Jana Bratová, Denisa Hanková, Radoslav Tomečko, Alexander Kmeť);
 2. ČSOB Leasing, a.s. (v zastúpení Jarolím Váni, Katarína Macanová);
 3. Československá obchodná banka, a.s. (v zastúpení Peter Brecík, Viera Buštorová, Miriam Findorová); a
 4. DOMO Caproleuna GmbH (v zastúpení Jaroslav Novický).

Zasadnutia Veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili zástupcovia Dlžníka (v zastúpení Jaromír Vrátil – podpredseda predstavenstva, Ján Kučeravý – člen predstavenstva, Iveta Zgaburová – člen predstavenstva, právny zástupca Dlžníka Matej Sedláček), spoločnosti Chemes (v zastúpení František Chvostál - podpredseda predstavenstva, Vladimír Skoupil – predseda predstavenstva, právny zástupca spoločnosti Chemes – AK SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.), zástupca akcionára v Dlžníkovi (Radek Svoboda), zástupca poisťovni Euler Hermes (Martin Bak) a ďalšie prizvané osoby.

2. Členovia Veriteľského výboru si navzájom potvrdili, že im boli doručené listy, ktoré si navzájom v priebehu predchádzajúceho obdobia vymieňali Dlžník a spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO 31 695 426 (ďalej len „Chemes“), ktoré okrem iného obsahovali aj žiadosť adresovanú Veriteľskému výboru o stretnutie.

3. Veriteľský výbor žiadosti vyhovel a umožnil zástupcom Dlžníka a spoločnosti Chemes predniesť stanoviská, ktoré sú zhrnuté spolu s priebehom zasadnutia v prílohe tejto zápisnice z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.

4. Členovia Veriteľského výboru zároveň navrhujú uložiť kópiu tejto zápisnice vrátane prílohy k nej u dozorného správcu a požiadať ho o zverejnenie tejto zápisnice bez prílohy v Obchodnom vestníku a o možnosti veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu nahliadnuť do tejto zápisnice a jej prílohy.

5. Zároveň sa členovia Veriteľského výboru dohodli, že kópiu tejto zápisnice vrátane jej prílohy zašlú na vedomie Dlžníkovi a spoločnosti Chemes.

 

V Bratislave, dňa 29. apríla 2019

 

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky           

ako predsedu Veriteľského výboru 

 

_________________________________                                

Renátus Kollár                                                                         

konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.                                                               

na základe plnej moci