Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  91326  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 105 z roku 2019 dňa 3.6.2019
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 78 ods. 4 veta prvá v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/1 o výmere 18243 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 181.700,28 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/2 o výmere 820 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 8.167,20 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/3 o výmere 189 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 1.822,44 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/4 o výmere 100 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 996,00 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/5 o výmere 386 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 3.844,56 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/6 o výmere 175 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 1.743,00 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1795/7 o výmere 272 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 2.709,12 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1803/2 o výmere 795 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 7.918,20 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1803/3 o výmere 15255 m², ostatná plocha; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 75.969,90 EUR;

Pozemok, parcela registra „C“ č. 1803/4 o výmere 899 m², zastavaná plocha a nádvorie; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 8.954,04 EUR;

Stavba s.č. 271 stojaca na parcele č. 1795/3, DOM.; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 75.000,00 EUR;

Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 1795/2, hospodárska budova [maštaľ koní]; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 75.000,00 EUR;

Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 1795/5, hospodárska budova [maštaľ koní]; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 33.000,00 EUR;

Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 1795/7, SENNÍK; štát: SR, Obec: Motešice, Katastrálne územie: Horné Motešice, LV č. 734, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 15.000,00 EUR.

Deň vylúčenia: 29.05.2019;

Dôvod vylúčenia: Okresný súd Trenčín Rozsudkom č.k. 36Cbi/75/2010-74 zo dňa 06.02.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/1/2018-428 zo dňa 30.01.2019 [obe rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 09.05.2019] rozhodol, že nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva 734, k.ú. Horné Motešice, a to parcela č. 1795/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 243 m², parcela č. 1795/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 820 m², parcela č. 1795/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m², parcela č. 1795/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m², parcela č. 1795/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m², parcela č. 1795/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m², parcela č. 1795/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m², parcela č. 1803/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m², parcela č. 1803/3 – ostatné plochy o výmere 15 255 m², parcela č. 1803/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 899 m² a stavby: dom súp. č. 271, nachádzajúci sa na parcele č. 1795/3, dom súp. č. 323, nachádzajúci sa na parcele č. 1795/4, stavba súp. č. 324, nachádzajúca sa na parcele č. 1795/6, maštaľ koní, nachádzajúca sa na parcele č. 1795/2, maštaľ koní, nachádzajúca sa na parcele č. 1795/7, sa zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, 913 26 Motešice, ,IČO: 36 297 526 vylučujú.