Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2019 dňa 6.6.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

Miesto konania: kancelária správcu, Mostná 13, 949 01 Nitra, 2. poschodie administratívnej budovy.

Čas konania: 03. 06. 2019, 14:00 hod.

Na zasadnutí boli prítomní:

1. Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., so sídlom: Lužná 3921/6, 85104 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 079 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 105236/B, zastúpená Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa substitučnej plnej moci.

Prítomní veritelia:

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, zast. Mgr. Milošom Ággom, nar. 16. 10. 1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa plnej moci,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 95701 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13. 07. 1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 85101, Bratislava, zast. Mgr. Peter Rybánsky, advokát, Farská 46, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

5. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Alena Gajdošová, podľa plnej moci,

správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, konajúcej prostredníctvom spoločníka: JUDr. Jozef Bolješik ml.

Program zasadnutia:

1. Úvod

2. Správa o priebehu konkurzného konania

3. Prerokovanie vyhodnotenia tretieho kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu / vyjadrenie schválenia ponuky

4. Záver

1. Úvod

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti 5.členov veriteľského výboru a správcu. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

2. Správa o priebehu konkurzného konania

Správca predložil členom veriteľského výboru správu o priebehu konkurzu zo dňa 24. 04. 2019 a členom veriteľského výboru predniesol doplňujúce informácie. Veriteľský výbor berie uvedené informácie na vedomie.

3. Prerokovanie vyhodnotenia tretieho kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu vyjadrenie schválenia ponuky

Správca predložil veriteľskému výboru na schválenie správcom vyhodnotenú najvýhodnejšiu ponuku záujemcu v treťom kole verejného ponukového konania. Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor schvaľuje správcom predloženú najvýhodnejšiu ponuku záujemcu v treťom kole verejného ponukového konania úpadcu.“

Hlasovanie: za: 4 hlasy, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 1.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave z dôvodu nedostatku informácií požiadala o predloženie aktuálneho stavu pohľadávok proti podstate, hospodárenia, stavu prebiehajúcich súdnych konaní.

4. Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, či uplatňujú námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky voči prijatým uzneseniam veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť na zasadnutí.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 15:00 hod.

V Nitre dňa 03. 06. 2019

Zapisovateľ – správca: JUDr. Jozef Bolješik ml., spoločník správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., správca úpadcu ELEKTROKARBON a.s.  v konkurze

Predseda veriteľského výboru:  Ingred, s.r.o., Mgr. Miloš Ágg, podľa plnej moci