Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/49/2013

OVER, s.r.o. v likvidácii

 • Úpadca OVER, s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36697656
  Drieňová 34
  821 02   Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 115 z roku 2019 dňa 17.6.2019
 • Spisová značka - súd 4K/49/2013
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/49/2013 S1169
Text

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, ako správca úpadcu OVER, s.r.o. v likvidácií, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 697 656, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávok v celkovej prihlásenej výške 1 794 963,09 EUR veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami 118 až 129.

Identifikácia pohľadávok:

Por. č. v zozname pohľadávok  Celková suma

118   72 921,00 €

119   215 306,00 €

120   116 810,00 €

121   317 166,87 €

122   7 732,20 €

123   39 034,80 €

124   131 609,27 €

125   80 440,00 €

126   129 181,06 €

127   114 202,00 €

128   36 932,10 €

129   533 627,79 €

Spolu 1 794 963,09 €

 

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca