Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  010 01  Žilina
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 115 z roku 2019 dňa 17.6.2019
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Správca úpadcu podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd Bratislava v zozname pohľadávok

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]

161

62,25