Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14 / 0
  90021  Svätý Jur
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2019 dňa 2.7.2019
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Správca v súlade s § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa 27.06.2019 doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa CERVA Slovensko s.r.o., Rybničná 40/a, Bratislava, IČO: 35 703 741, v celkovej prihlásenej sume 1.981,83 EUR. Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 27.06.2019. Pohľadávka nebude uspokojená, pretože bola správcovi doručená po oznámení zámeru zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku.

V Chorvátskom Grobe 27.06.2019