Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers, a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers, a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2019 dňa 19.7.2019
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci zavedenej dozornej správy nad dlžníkom

 Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P,

konaného dňa 16.07.2019 o 14:00 hod. v sídle dozorného správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

(písomné hlasovanie)

 

Spisová značka súdneho spisu (reštrukturalizačné konanie): 1R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436

 

Dozorný správca:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovskom kraji Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1436

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorý sa považujú za prítomných na zasadnutí: 

 1. Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260 – písomné hlasovanie zo dňa 10.07.2019, doručené dozornému správcovi dňa 12.07.2019;
 2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 – písomné hlasovanie zo dňa 16.07.2019, doručené dozornému správcovi dňa 16.07.2019;
 3. Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713 – písomné hlasovanie zo dňa 03.07.2019, doručené dozornému správcovi dňa 08.07.2019;
 4. Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 11.07.2019, doručené dozornému správcovi dňa 16.07.2019.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
 2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 02.07.2019 v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právneho úkonu
 3. Záver

 

 

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru 

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi (hlasovanie per rollam). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výbor. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci štyria jeho členovia. 

V súlade so zavedenou dozornou správou a bodom 11.10 záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka listom zo dňa 02.07.2019 správca predložil všetkým členom veriteľského výboru návrh uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas, so schválením právneho úkonu dlžníka bližšie špecifikovaného v žiadosti dlžníka o schválenie právneho úkonu dlžníka správcom zo dňa 26.06.2019 (ďalej len „Žiadosť o schválenie právneho úkonu“). 

2. bod programu: Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 02.07.2019 – v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právneho úkonu

Správca navrhol členom veriteľského výboru dlžníka, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 02.07.2019 v súvislosti so Žiadosťou dlžníka o schválenie právneho úkonu, a to v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlas s uzatvorením zmluvy o dielo medzi Dlžníkom ako objednávateľom a spoločnosťou TECHNOS, a.s., so sídlom Švermova 464, 976 45 Hronec, IČO: 36 037 605 ako zhotoviteľom, predmetom ktorej je zhotovenie (dokončenie) diela – projekt ECOPOL II v znení zmluvy o dielo, ktoré tvorí prílohu podania dozorného správcu zo dňa 02.07.2019 označeného ako Predloženie návrhu uznesenia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s.“

Jednotliví členovia veriteľského výboru (ktorí sa na účely hlasovania per rollam považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru) hlasovali o predloženom návrhu uznesenia č. 1 nasledovne: 

Hlasovanie za schválenie uznesenia: 

ZA: 4     Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - 1 hlas

Československá obchodná banka, a.s. - 1 hlas

ČSOB Leasing, a.s. - 1 hlas

DOMO Caproleuna GmbH - 1 hlas

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Námietky: žiadne

Uznesenie č. 1: je prijaté.

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlas s uzatvorením zmluvy o dielo medzi Dlžníkom ako objednávateľom a spoločnosťou TECHNOS, a.s., so sídlom Švermova 464, 976 45 Hronec, IČO: 36 037 605 ako zhotoviteľom, predmetom ktorej je zhotovenie (dokončenie) diela – projekt ECOPOL II v znení zmluvy o dielo, ktoré tvorí prílohu podania dozorného správcu zo dňa 02.07.2019 označeného ako Predloženie návrhu uznesenia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s.“

3. bod programu: Záver

Dozorný správca dlžníka vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru dlžníka za ukončené.

 

V Bratislave, dňa 16.07.2019                        

 

_________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.