Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  958 01   Partizánske
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2019 dňa 2.8.2019
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Správca úpadcu OBUV Partizánske, a.s., v konkurze, Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO: 36 320 595 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, a to:

Peňažná pohľadávka vo výške 12 500,00 Eur z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na konkurz v zákonnej lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR voči dlžníkom:

- Adam Dziacky - predseda predstavenstva

Veľké Bierovce 163,Trenčianske Stankovce 913 11

- Michal Umlášek - podpredseda predstavenstva

Za Humny 1845/7,Šlapanice 664 51,Česká republika

- Radek Umlášek - člen predstavenstva

Hřbitovní 1627/20,Šlapanice 664 51,Česká republika

Záujemca predloží svoju ponuku do ponukového konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Barbora Koncová, správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku.

Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu. Návrh cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 10 dní od uplynutia termínu na predkladanie ponúk za prípadnej účasti zástupcu veriteľov, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov.

Majetok úpadcu môže byť v tomto kole predaný záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou odmeny za postúpenie po splnení ďalších formálnych náležitostí. Správca si vyhradil právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov.

Úspešný záujemca bude o výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá zmluva o postúpení pohľadávky. Víťazný záujemca je povinný uhradiť odplatu za postúpenie pohľadávky v lehote do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy o postúpení pohľadávky.

Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803 803.

JUDr. Barbora Koncová, správca