Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/28/2018

Soraida s.r.o.

 • Úpadca Soraida s.r.o.
  IČO: 50857622
  Východná 21
  04471  Čečejovce
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2019 dňa 5.8.2019
 • Spisová značka - súd 31K/28/2018
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/28/2018 S832
Text

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu dlžníka Soraida s.r.o., so sídlom Východná 21, 044 71 Čečejovce, IČO: 50 857 622, konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 13.05.2019, sp. zn.: 31K/28/2018, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK33 1100 0000 0026 2671 7133. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

V Košiciach dňa 31.07.2019

JUDr. Marek Radačovský, správca