Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2019

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 45586730
  Slovenská 354/29
  09431  Hanušovce nad Topľou
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2019 dňa 10.9.2019
 • Spisová značka - súd 2R/1/2019
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2019 S1816
Text

     Znerejnenie zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru

     Podľa § 128 ods. 5 ZKR týmto zverejňujem zápisnicu z 1. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka STRAPEX SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sa konalo dňa 19.08.2019 v Prešove:

 

"Obchodné meno dlžníka: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo dlžníka: Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO dlžníka: 45 586 730

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

Sídlo správcu: Terchovská 30, 080 01 Prešov

Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1816

Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov

Spisová značka súdneho spisu: 2R/1/2019

 

Zápisnica zo zasadnutia 1. veriteľského výboru – zástupcu veriteľov,

ktoré sa konalo dňa 19.8.2019, na adrese, Kongresová sála Súkromnej strednej školy hotelierstva a gastronómie „Mladosť“ Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov, so začiatkom o 15.30  hod., za osobnej účasti správkyne JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková.

Program:

1. Otvorenie a prezentácia zástupcu veriteľov

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu

4. Posúdenie a schválenie žiadosti dlžníka /žiadosť o predĺženie lehoty/

5. Plnenie prednostných pohľadávok dlžníka

6. Záver

 

1. Otvorenie a prezentácia zástupcu veriteľov

Prítomné osoby:

FIAS, s.r.o. – zástupca veriteľov

JUDR. Mgr.  Zuzana Sláviková - správkyňa

Sociálna poisťovňa – zástupca veriteľov

VšZP – zástupca veriteľov

Lanz Manfred – zástupca veriteľov

Bc. Ján Drotár – zástupca veriteľov

 

     Správkyňa reštrukturalizácie privítala zástupcov veriteľov na 1. Veriteľskom výbore a otvorila zasadnutie zástupcu veriteľov vo veci reštrukturalizácie dlžníka STRAPEX SLOVAKIA s.r.o, IČO: 45 586 730, sídlo Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

 

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

     Správkyňa reštrukturalizácie dala hlasovať o voľbe predsedu veriteľského výboru. Sociálna poisťovňa, VšZP a Bc. Ján Drotár odmietli predsedať VV z osobných dôvodov. Zástupca spoločnosti Lanz Manfred nebol zvolený väčšinou. Za predsedu VV bol jednomyseľne všetkými zástupcami veriteľov zvolený zástupca spoločnosti FIAS, s.r.o. Správkyňa týmto ukončila hlasovanie predsedu VV, kde ako predseda VV sa ustanovil zástupca spoločnosti FIAS, s.r.o.

 

3. Vypracovanie a predloženie  reštrukturalizačného plánu

     Veriteľský výbor v prítomnosti správkyne vyzval dlžníka o vypracovanie reštrukturalizačného plánu pre plnenie svojich záväzkov a predložiť najneskôr do 28.8.2019.

 

4. Posúdenie a schválenie žiadosti dlžníka /žiadosť o predĺženie lehoty

     Veriteľský výbor v prítomnosti správkyne podrobne preskúmal možnosti dlžníka vo veci vypracovania reštrukturalizačného plánu pre plnenie záväzkov dlžníka a na základe predloženej žiadosti zo strany dlžníka o predĺženie termínu predloženia reštrukturalizačného plánu o to 60 dní a to z uvedených dôvodov na žiadosti. / Potrebný rozbeh nových projektov dlžníka, ktoré vyžadujú výraznú časovú prípravu a obchodné cesty v rámci EU a mimo EU./

     Veriteľský výbor jednohlasne predmetnú žiadosť odsúhlasil a uložil dlžníkovi vypracovať reštrukturalizačný plán a predložiť ho najneskôr do 28.10.2019.

 

5. Plnenie prednostných pohľadávok dlžníka

    Veriteľský výbor v prítomnosti správkyne sa uzniesol, že dlžník je povinný bez výhrad dodržiavať plnenie svojich záväzkov prednostných platieb a to okamžite, podľa splatností.

 

6. Záver

     Predseda VV v prítomnosti správkyne reštrukturalizácie na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia a že ďalšie zasadnutie VV sa bude konať podľa potreby, najneskôr však pri schvaľovaní reštrukturalizačného plánu dlžníka. Pozvánka bude zasielaná e-mailom alebo sms správou. Predseda VV  sa poďakoval zástupcom veriteľov /členom VV/ a správkyni reštrukturalizácie za ich prítomnosť a zasadnutie ukončil o 16.30 hod.

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Kožený"

 

V Prešove dňa 05.09.2019

 

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

reštrukturalizačná správkyňa