Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik
  IČO: 00009199
  Trnava 917 01
  917 01  Trnava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2019 dňa 12.9.2019
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S1138
Text

Vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky: 128
Druh súpisovej zložky: stavba

Opis súpisovej zložky: Stavba: bez súp. čísla, postavená na pozemku registra „C“ č, 8522/21 – Administratívna budova VVZ, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 6035, vedený Okresným úradom Trnava - katastrálny odbor,

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku:  366.880,- Eur (súčasná trhová hodnota; pôvodné ocenenie v sume 1.892.053,30 Eur, 57.000.000,- Sk)
Deň zápisu: 16.10.2007
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Súpisová zložka je nespeňažiteľná, pričom ďalšími kolami sa zvyšujú náklady konkurzného konania v zmysle ust. 83 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) s ohľadom na doterajšie výsledky speňažovania formou dobrovoľnej dražby; Správca speňažoval súpisovú zložku v trinástich kolách dražby od roku 2013 do 2019.

Deň vylúčenia:04.09.2019

 

Číslo súpisovej zložky: 129
Druh súpisovej zložky: pozemok
Opis súpisovej zložky: Pozemok: par. reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným č. 8522/21 o výmere 1 311 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 6035, vedený Okresným úradom Trnava - katastrálny odbor

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 33.120,- Eur (súčasná trhová hodnota; pôvodné ocenenie v sume 108.793,06 Eur, 3.277.500,- Sk)
Deň zápisu: 16.10.2007
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Súpisová zložka je nespeňažiteľná, pričom ďalšími kolami sa zvyšujú náklady konkurzného konania v zmysle ust. 83 ods. 1 ZoKR s ohľadom na doterajšie výsledky speňažovania formou dobrovoľnej dražby; Správca speňažoval súpisovú zložku v trinástich kolách dražby od roku 2013 do 2019.

Deň vylúčenia:04.09.2019