Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2019 dňa 27.9.2019
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S1659
Text

Súťažné podmienky

 

V súlade s § 92 odsek 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. vyhlasuje správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506,  na základe uznesenia konkurzného súdu spis. zn. 3K/1/2014 zo dňa 13.05.2019, III. kolo (posledné) verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu za nasledovných podmienok:

Verejná obchodná súťaž

1. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je ponuka najvyššej odplaty za postúpenie pohľadávok patriacich do majetku v konkurznej podstate úpadcu, ktoré vznikli v rámci obchodnej činnosti úpadcu pri poskytovaní služieb dopravcu voči zahraničným odberateľom. Správca nezodpovedá za vymožiteľnosť pohľadávky. Pohľadávky boli spísané do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 117/2014 zo dňa 20.06.2014 ako súpisové zložky majetku č. 2 až č. 80 a č. 82 až 92 nasledovne:

Súpis majetku - všeobecná podstata – peňažné pohľadávky:

Č. s.z.

Typ súpisovej zložky majetku

Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota v EUR

Splatnosť

Súdne alebo exekučné vymáhanie

Dokumentácia

2

Peňažná pohľadávka

A.R.O.TRANS S.R.L. Trasporti frigoriferi, Via Medicine 820/A, 410 57 San Vito di Spilamberto, Italy

Neuhradenie faktúry č. 12130151

1 050,00 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

3

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120140

10 792,31 €

19.1.2013

nie

kópia faktúry

4

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120141

24 902,80 €

19.1.2013

nie

kópia faktúry

5

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120142

17 932,20 €

19.1.2013

nie

kópia faktúry

6

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120177

3 603,60 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

7

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120178

5 939,70 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

8

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120179

14 280,50 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

9

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120180

14 124,50 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

10

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120181

7 727,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

11

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120182

11 676,60 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

12

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120183

12 275,90 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

13

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120184

15 297,10 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

14

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120185

8 408,40 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

15

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120186

9 647,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

16

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120187

19 383,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

17

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120188

14 788,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

18

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120189

15 793,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

19

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120156

17 158,00 €

18.2.2013

nie

kópia faktúry

20

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120242

12 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

21

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120243

9 800,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

22

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120244

11 600,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

23

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120245

14 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

24

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120246

10 400,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

25

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120247

13 200,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

26

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120248

15 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

27

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120249

11 500,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

28

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120250

12 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

29

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120251

11 700,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

30

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120252

13 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

31

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120253

12 500,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

32

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120254

14 000,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

33

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120255

10 800,00 €

21.3.2013

nie

kópia faktúry

34

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12130168

82 041,55 €

 

nie

kópia faktúry

35

Peňažná pohľadávka

ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko

Neuhradenie faktúry č. 12130243

1 385,00 €

30.6.2013

nie

kópia faktúry

36

Peňažná pohľadávka

ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko

Neuhradenie faktúry č. 12130255

2 050,00 €

30.7.2013

nie

kópia faktúry

37

Peňažná pohľadávka

BOURG MATERIAUX, 414, Avenue de la Plage, 69 400 Villefranche, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130079

84,72 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

38

Peňažná pohľadávka

CARMAT S.A.S. Dynapole de Ludres & Fleville, 472 rue la Voisier, 54 710 Ludres, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130012

743,69 €

1.2.2013

nie

kópia faktúry

39

Peňažná pohľadávka

COMASUD AGENCE 345 MARBRILUX 51/53 Boulevard du Capitaine, Geze BP 149, 13307 MARSEILLE CEDEX, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130255

191,92 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

40

Peňažná pohľadávka

DORAS POUSSON NEVERS, 12 Quai de la Jonction, 58000 Nevers, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130226

455,01 €

31.5.2013

nie

kópia faktúry

41

Peňažná pohľadávka

DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130052

390,00 €

22.2.2013

nie

kópia faktúry

42

Peňažná pohľadávka

DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130104

335,40 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

43

Peňažná pohľadávka

EKRO b.v., Laan van Malkenschoten 100, 7333 NP Apeldoom, NL

Neuhradenie faktúry č. 12130172

658,06 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

44

Peňažná pohľadávka

ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130149

1 559,21 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

45

Peňažná pohľadávka

ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130198

982,48 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

46

Peňažná pohľadávka

ETS Juillet S.A.S., route de Passin, 01260 Champagne en Valromey, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130232

2 450,00 €

29.3.2013

nie

kópia faktúry

47

Peňažná pohľadávka

EURECA Sociéte Européenne de Carrelage, Zac du Moulion Capignerd 26 Ter rue de Vergers, 78580 Les Alluets le Roi, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130145

360,00 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

48

Peňažná pohľadávka

F.C.P. Transporti s.r.l., via Emilia Romagna 54/1, 41049 Sassuolo Mo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130233

2 650,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

49

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130015

23,01 €

9.3.2013

nie

kópia faktúry

50

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130080

18,40 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

51

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130091

15,48 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

52

Peňažná pohľadávka

FANELLO SARL, Za de Coupeauville, 76133 Epouville, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130101

2 960,80 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

53

Peňažná pohľadávka

FORNACIARI SRL, via A.Secchi n. 13, 42011 Bagnolo in Piano re, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130163

300,00 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

54

Peňažná pohľadávka

FREDDI DOLCIARIA SPA, via Mazzini n. 64, 46043 Castiglione Delle Stiverie MN, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130165

430,00 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

55

Peňažná pohľadávka

GALOG, Quartier le Baou RN 113, 13127 Vitrolles, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130044

3,65 €

25.2.2013

nie

kópia faktúry

56

Peňažná pohľadávka

GRANITI FIANDRE SPA, via Radici Nord 112, 42014 Castellarano Re, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130155

430,69 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

57

Peňažná pohľadávka

KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130077

1 019,16 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

58

Peňažná pohľadávka

KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130224

221,65 €

31.5.2013

nie

kópia faktúry

59

Peňažná pohľadávka

LACTO PRODUCTION, zi la Brohiniere, 35360 Montauban de Bretagne, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130195

10,00 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

60

Peňažná pohľadávka

LT AQUA PLUS, 2 rue Gutemberg, 16440 Roullet Estephie, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130228

2 364,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

61

Peňažná pohľadávka

LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130083

237,11 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

62

Peňažná pohľadávka

LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130098

849,10 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

63

Peňažná pohľadávka

MED FRIGO S.A., Diodorou 148, 26500 Patras Hellas, Grécko

Neuhradenie faktúry č. 12130256

29 676,00 €

31.7.2013

nie

kópia faktúry

64

Peňažná pohľadávka

QUEST CARRELAGE, 20 bis Avenue des Aulnes B.P. 30, 78250 Meulan, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130146

1 068,00 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

65

Peňažná pohľadávka

PLATTARD CARRELAGE AGENCE DE LYON, 414, avenue de la Plage, 69654 Villefrancche Sur Saone, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130088

553,34 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

66

Peňažná pohľadávka

PRESTIGE MOSAICO´S, 6 rue Michel de Gaillard, 91160 Longjumeau, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130106

333,60 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

67

Peňažná pohľadávka

ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130048

1 467,04 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

68

Peňažná pohľadávka

ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130081

507,30 €

10.4.2013

nie

kópia faktúry

69

Peňažná pohľadávka

S.A. BMCE SERVICE, 15 rue Bernard Palissy CS 10003, 458 08 Saint Jean de Braye, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130095

810,06 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

70

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130213

1 875,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

71

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130214

1 875,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

72

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130215

1 875,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

73

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130216

1 875,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

74

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130217

1 875,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

75

Peňažná pohľadávka

SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130201

1 160,00 €

31.3.2013

nie

kópia faktúry

76

Peňažná pohľadávka

SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130229

5 250,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

77

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130160

320,00 €

15.3.2013

nie

kópia faktúry

78

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130202

240,00 €

15.4.2013

nie

kópia faktúry

79

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130230

120,00 €

15.5.2013

nie

kópia faktúry

80

Peňažná pohľadávka

SARL CARREAU DECO, 2 rue de le Butte CeltiQue, 28300 Leves, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130105

1 174,05 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

82

Peňažná pohľadávka

SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382

Neuhradenie faktúry č. 12130259

200,00 €

15.9.2013

nie

kópia faktúry

83

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130114

1 970,00 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

84

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130205

2 200,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

85

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130236

1 268,80 €

16.5.2013

nie

kópia faktúry

86

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130240

220,00 €

15.6.2013

nie

kópia faktúry

87

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130241

200,00 €

30.6.2013

nie

kópia faktúry

88

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130253

90,00 €

31.7.2013

nie

kópia faktúry

89

Peňažná pohľadávka

SUNSHINE SERVICES, 8 avenue mol Foch, 34800 Clermont L´Herault, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130070

1 682,20 €

28.2.2013

nie

kópia faktúry

90

Peňažná pohľadávka

TRANSPORT BEA L´EPINE, 39160 Balanod, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130234

265,00 €

30.4.2013

nie

kópia faktúry

91

Peňažná pohľadávka

VION EMSTEK gmbh, Wilhelm-Bunsen-strasse 15, 49683 Emstek, Nemecko

Neuhradenie faktúry č. 12130244

560,00 €

31.7.2013

nie

kópia faktúry

92

Peňažná pohľadávka

VION HELMOND b.v., Graanduk 5, 05704 RB Helmond, NL

Neuhradenie faktúry č. 12120151

1 750,00 €

9.1.2013

nie

kópia faktúry

 

 

 

Spolu

563 960,09 €

 

 

 

(ďalej len „Pohľadávky“)

2. Záväzná ponuka

Záujemca o nadobudnutie Pohľadávok alebo niektorej z Pohľadávok doručí správcovi poštou alebo osobne najneskôr do 20 (slovom dvadsať) dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia (za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku) záväznú ponuku obsahujúcu ponúkanú sumu  a s uvedením identifikačných údajov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v registri, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, pre právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko pre fyzickú osobu a podpis záujemcu spolu s kontaktnými údajmi záujemcu. K ponuke pripojí právnická osoba originál výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 15 dní. Právnická aj fyzická osoba pripojí k ponuke čestné vyhlásenie, že na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia ani začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie a že je oprávnený voľne disponovať so svojim majetkom. Podpis záujemcu na čestnom vyhlásení musí byť osvedčený. V prípade zastúpenia záujemcu musí byť podpis splnomocniteľa na splnomocnení alebo poverení úradne osvedčený.

Podaním ponuky prijíma záujemca tieto podmienky verejnej obchodnej súťaže.

Postúpenie pohľadávky sa nepovažuje za dodanie služby podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p..

Záujemca doručí správcovi záväznú ponuku v pevnej a neporušenej obálke na ktorej bude viditeľne vyznačené „Konkurz 3 K/1/2014 S 1659 ATRAS Slovaquie, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“. Na obálky doručené po lehote nebude správca prihliadať. V prípade viacerých ponúk jedného záujemcu platí tá s najvyššou ponúknutou odplatou za postúpenie.

Meniť ponuku je možné iba do uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Správca je oprávnený vyzvať záujemcu na opravu alebo doplnenie ponuky tomto prípade lehota podľa predchádzajúcej vety neplatí.

3. Zábezpeka

Správca bude prihliadať iba na záväzné ponuky podané v súlade s bodom 2 tohto oznámenia pri ktorých záujemca poukáže na účet úpadcu vedeného správcom v banke Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK15 0200 0000 0028 0674 3953, variabilný symbol 312014, sumu vo výške 30 % z celkovej ponúknutej sumy a to najneskôr v lehote podľa bodu 2 tohto oznámenia. Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 2 tohto oznámenia pripísaná na vyššie uvedený bankový účet. V prípade, ak ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako víťazná, vráti správca zábezpeku do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na bankový účet z ktorého bola poukázaná zábezpeka. Účastníkovi ktorý sa stal víťazom obchodnej súťaže ale neuzavrel so správcom zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote alebo nezaplatil odplatu za postúpenie, sa zábezpeka nevracia, s čím účastník prejavuje súhlas podaním ponuky. V tomto prípade má správca právo vyradiť tohto účastníka zo súťaže a/alebo odstúpiť od zmluvy o postúpení pohľadávky.

4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže

Víťazom verejnej obchodnej súťaže sa stáva záujemca ktorý podal najvýhodnejšiu ponuku v súlade s bodom 2 tohto oznámenia a zložil zábezpeku podľa bodu 3 tohto oznámenia a to na základe rozhodnutia veriteľského výboru, príp. súdu konajúceho ako príslušného orgánu v závislosti od výšky ponúknutej odplaty za postúpenie. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu a v prípade záujmu za účasti predsedu veriteľského výboru alebo jeho zástupcu do 15 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Víťazovi oznámi správca výsledok súťaže a  uzatvorí s ním  zmluvu o postúpení pohľadávky s jej príslušenstvom a so všetkými právami s ňou spojenými podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka podľa ktorej bude postupník povinný doplatiť odplatu za postúpenie do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy, do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk  a obdržania súhlasu veriteľského výboru alebo súdu konajúceho ako príslušného orgánu. Zložená zábezpeka sa započíta na odplatu za postúpenie. V prípade odstúpenia od zmluvy o postúpení alebo vyradenia víťazného účastníka má správca právo, nie však povinnosť, uzatvoriť zmluvu o postúpení so záujemcom, ktorý ponúkol nasledujúcu najvyššiu odplatu za postúpenie v prípade ak s tým súhlasí veriteľského výboru alebo súdu konajúceho ako príslušného orgánu. Správca môže podľa pokynu veriteľského výboru alebo súdu konajúceho ako príslušného orgánu vyzvať záujemcov prvých dvoch najvyšších alebo najvhodnejších ponúk na zvýšenie alebo zmenu ponuky a to aj opakovane.

V prípade zhodných ponúk odplaty za postúpenie má veriteľský výbor alebo súd konajúci ako príslušný orgán právo vybrať najvhodnejšiu ponuku podľa vlastného uváženia. V prípade stretu viacerých ponúk vo vzťahu k jednej alebo k viacerým pohľadávkam, má prednosť ponuka, ktorá znamená celkový vyšší príjem pre konkurznú podstatu. Neúspešných záujemcov informuje správca písomne do 20 dní od vyhodnotenia ponúk.

5. Ostatné podmienky

Náklady účasti vo verejnej obchodnej súťaži hradí záujemca sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Správca je oprávnený obchodnú súťaž zrušiť alebo zmeniť jej podmienky. Zrušenie obchodnej súťaže alebo zmenu podmienok súťaže správca zverejní v Obchodnom vestníku.

6. Informácie o predmete verejnej obchodnej súťaže

Bližšie informácie o predmete verejnej obchodnej súťaže je možné získať nižšie uvedenými spôsobmi:

V kancelárii správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868. Poštou na adrese Michalská č. 14, 811 01 Bratislava, e-mailom na aksamit@aksamit.sk alebo do elektronickej schránky správcu podľa osobitného predpisu.

V Bratislave, dňa 24. septembra 2019

JUDr. Martin Aksamit, správca