Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2019 dňa 27.9.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 92101 Piešťany.

Miesto konania: kancelária správcu, Radlinského 50, 92101 Piešťany,

Čas konania: 24.09.2019, 09:15 hod.

Na schôdzi boli prítomní:

1.  Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., so sídlom Lužná 3921/6, 85104 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 079 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 105236/B, zastúpená Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa substitučnej plnej moci,

Prítomní veritelia:

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, zast. Mgr. Milošom Ággom, nar. 16.10.1982, Lužná 6, 85104 Bratislava, podľa plnej moci,

3. REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 95701 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 85101, Bratislava, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13.07.1989, Hlboká 77, 94901 Nitra, na základe plnej moci,

5. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Alena Gajdošová, podľa plnej moci,

správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 92101 Piešťany, konajúcej prostredníctvom spoločníkov: JUDr. Jozef Bolješik st., PhD. a JUDr. Jozef Bolješik ml.

Externý poradca správcu: JUDr. Daniel Lukáč, za spoločnosť L&L.com, s.r.o.

Program zasadnutia:

1. otvorenie,

2. informácia o aktuálnych postupoch, situácii a priebehu konkurzného konania,

3. záver.

1. otvorenie

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko v súlade s ust. §38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti 5 členov veriteľského výboru a správcu. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

2. informácia o aktuálnych postupoch, situácii a priebehu konkurzného konania

Správca predložil členom veriteľského výboru správu:

Správca predniesol správu o speňažovaní majetku úpadcu a odôvodnil postup pri speňažovaní majetku úpadcu a vyhotovení zmluvy o predaji podniku. Ku dňu konania zasadnutia VV bola kúpna cena zaplatená v celom rozsahu. Správca pristúpil k postupnému uhrádzaniu pohľadávok proti podstate. Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bude pripravený po ukončení súdneho sporu a ukončení speňažovania oddelenej podstaty.
 

Diskusia: Sociálna poisťovňa sa dopytuje na úhradu pohľadávky, ktorá je predmetom súdneho sporu.  Incidenčný spor vo veci žalobcu Sociálnej poisťovne je v konaní na Okresnom súde Nitra.

Správca navrhuje uznesenie: „veriteľský výbor nemá námietky k aktuálnemu procesu speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu ELEKTROKARBON a.s. v konkurze“.

Hlasovanie:

Za: 5 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor schvaľuje uznesenie: veriteľský výbor nemá námietky k aktuálnemu procesu speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu ELEKTROKARBON a.s. v konkurze.

3. Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, či uplatňujú námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky voči prijatým uzneseniam veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť na zasadnutí.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10.20 hod.

V Piešťanoch, dňa 24.9.2019

Správca: JUDr. Jozef Bolješik PhD, spoločník správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., správca úpadcu ELEKTROKARBON a.s.  v konkurze

JUDr. Jozef Bolješik ml., spoločník správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., správca úpadcu ELEKTROKARBON a.s.  v konkurze

za predsedu veriteľského výboru: Mgr. Miloš Ágg