Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2019

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 45586730
  Slovenská 354/29
  09431  Hanušovce nad Topľou
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2019 dňa 18.10.2019
 • Spisová značka - súd 2R/1/2019
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2019 S1816
Text

     V súlade s ust. § 128 ods. 5 ZKR týmto zverejňujem zápisnicu z druhého zasadnutia veriteľkého výboru v reštrukturalizácii dlžníka STRAPEX SLOVAKIA  s.r.o. povolenej Okresným súdom Prešov dňa 30.05.2019 pod sp. zn. 2R/1/2019, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.10.2019 v Prešove:

 

Obchodné meno dlžníka: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo dlžníka: Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO dlžníka: 45 586 730

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

Sídlo správcu: Terchovská 30, 080 01 Prešov

Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1816

Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov

Spisová značka súdneho spisu: 2R/1/2019

 

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov,

ktoré sa konalo dňa 8.10.2019, na adrese, ˝Reštaurácia“ Súkromnej strednej školy hotelierstva a gastronómie „Mladosť“ Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov, so začiatkom o 14.00 hod., za osobnej účasti správkyne JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková.

Program:

1. Otvorenie (prezentácia, oboznámenie členov VV s programom zasadnutia)

2. Oboznámenie VV so závažnou informáciou.

3. Oboznámenie VV s aktuálnou obchodnou a finančnou situáciou.

4. Zmena počtu členov VV

5. Diskusia a hľadanie optimálneho riešenia vzniknutej situácie.

6. Hlasovanie a prijatie uznesenia (rozhodnutie o ďalšom postupe).

7. Ukončenie zasadnutia.   

 

1. Otvorenie, prezentácia členov veriteľského výboru a oboznámenie s programom zasadnutia VV

Prítomné osoby:

JUDr. Mgr.  Zuzana Sláviková - správkyňa

FIAS, s.r.o. – predseda veriteľského výboru

Sociálna poisťovňa – člen veriteľského výboru

VšZP – člen veriteľského výboru

Bc. Ján Drotár – člen veriteľského výboru

     Predseda veriteľského výboru privítal členov veriteľského výboru a otvoril 2. zasadnutie veriteľského výboru vo veci reštrukturalizácie dlžníka STRAPEX SLOVAKIA s.r.o, IČO: 45 586 730, sídlo Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

     Predseda veriteľského výboru oboznámil členov VV s programom zasadnutia VV a dal hlasovať, kde všetci členovia VV jednomyseľne odhlasovali navrhovaný program zasadnutia VV.

 

2. Oboznámenie VV so závažnou informáciou.

     Predseda VV odovzdal slovo správkyni reštrukturalizácie JUDr. Mgr. Zuzane Slávikovej, ktorá prezentovala veriteľskému výboru zistené závažné informácie a to, že zástupca pre zastupovanie veriteľa Manfreda Lanza predložil na schôdzi veriteľov konanej dňa 19.08.2019 v Prešove neplatné splnomocnenie. Dôkaz je email od prihláseného veriteľa pána Manfreda Lanza, ktorý popiera vydanie splnomocnenia pre fyzickú alebo právnickú osobu na zastupovanie na schôdzi veriteľov konanej dňa 19.08.2019 v Prešove vo veci pripravovanej reštrukturalizácie spoločnosti STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

    Správkyňa VV informovala, že táto skutočnosť de iure znamená, že prihlásený veriteľ pán Manfred Lanz nebol riadne zvolený za člena veriteľského výboru, pretože sa na schôdzi veriteľov dňa 19.08.2019 nezúčastnil osobne a ani prostredníctvom splnomocneného zástupcu, pričom za člena veriteľského výboru môže byť zvolený len veriteľ prítomný na schôdzi veriteľov, a teda veriteľský výbor má v skutočnosti štyroch a nie piatich členov.

 

3. Oboznámenie VV s aktuálnou obchodnou a finančnou situáciou.

   Predseda VV oboznámil VV s finančnou situáciou dlžníka. Finančná situácia spoločnosti STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. je porovnateľná so situáciou pri 1. zasadnutí VV, kde nedošlo k splneniu podmienok, ako je vyplatenie odmeny správkyne, úhrada prednostných platieb a vypracovanie reštrukturalizačného plánu, teda aspoň náznak, že sa na týchto záväzkoch pracuje.

     Predseda VV odovzdal slovo správkyni, ktorá informovala VV o obchodnej činnosti dlžníka. Správkyňa viackrát žiadala dlžníka, aby jej predložil obchodné zmluvy alebo objednávky, ktoré sú potrebné k naplneniu podmienok pre finančné plnenie dlžníka. Dlžník nedodal požadované dokumenty, ani nedal stanovisko a vysvetlenie.

 

4. Zmena počtu členov VV a odstúpenie VSZP, a.s.

     Predseda VV spolu so správkyňou dali požiadavku VV, aby zhodnotil svoju schopnosť sa uznášať, nakoľko reštrukturalizačný zákon určuje 5 alebo 3 členný VV, kde momentálne zostali 4 členovia VV. Príčinu tohto stavu definuje odsek 2 tejto zápisnice.

     Z dôvodu funkčnosti VV veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ako člen VV odstúpil z členstva vo VV. VV a správkyňa vzali toto odstúpenie na vedomie.

 

5. Diskusia a hľadanie optimálneho riešenia vzniknutej situácie.

     Od členov VV a správkyne padlo veľa návrhov a postupov pri riešení vzniknutých problémov, ktoré vznikli z dôvodu, že si dlžník neplnení svoje záväzky. Boli prerokované všetky obchodné, finančné, právne ale aj reálne fakty, ktoré ovplyvňujú a ešte môžu ovplyvniť splnenie záväzkov dlžníka.

     Boli predložené aj skutočnosti z minulosti, kedy dlžník koná extrémne a afektovane pri plnení svojich záväzkov (dlžník záväzky dlho neplní a potom naraz záväzky splní), takže je ešte možnosť že splní požiadavky VV určené z 1. zasadnutia VV, ktoré mu boli uložené splniť do 28.10.2019.

 

6. Hlasovanie a prijatie uznesenia (rozhodnutie o ďalšom postupe).

      VV, už ako trojčlenný, sa jednomyseľne uzniesol a odhlasoval v počte hlasov 3 nasledovné:

Dlžník musí do 28.10.2019 uhradiť prednostné platby, ktoré mu vyplývajú z reštrukturalizácie a predložiť reštrukturalizačný plán, ak tak nevykoná spadne do konkurzu.

 

7. Ukončenie zasadnutia.   

     Predseda VV v prítomnosti správkyne reštrukturalizácie na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia a že ďalšie zasadnutie VV sa bude konať podľa potreby, najneskôr však do 28.10.2019 alebo pri schvaľovaní reštrukturalizačného plánu dlžníka. Pozvánka bude zasielaná e-mailom alebo sms správou. Predseda VV sa poďakoval členom VV a správkyni reštrukturalizácie za ich prítomnosť a zasadnutie ukončil o 16.00 hod.

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Kožený, konateľ predsedu VV FIAS, s.r.o.