Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/63/2014

Dareq s.r.o.

 • Úpadca Dareq s.r.o.
  IČO: 47635177
  Kopčianska 10
  851 01  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 dňa 21.10.2019
 • Spisová značka - súd 4K/63/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/63/2014 S 1436
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok 

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

Pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. 258: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 46.395,04 EUR.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.