Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/5/2017

inARCH s.r.o.

 • Úpadca inARCH s.r.o.
  IČO: 35834269
  Hradné údolie 15
  81101  Bratislava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 dňa 21.10.2019
 • Spisová značka - súd 37K/5/2017
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/5/2017 S130
Text

V zmysle § 81 ods. 1 v spojení s § 82 ods. 2 písm. a/ a § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako správca úpadcu inARCH s. r. o. , Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269, Slovenská republika, vylučujem zo súpis všeobecnej podstaty, so súhlasom príslušného orgánu (zástupcu veriteľov Xervon GmbH, organizačná zložka, IČO: 44418647) zo dňa 09.10.2019, doručeného dňa 11.10.2019:

Súpisová položka č. 1:

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Aureus Property s.r.o.

so sídlom Heydukova 12-14, 811 01 Bratislava, IČO: 47 068 256

Právny dôvod: Rozsudok Okresného súdu Bratislava I. spis. zn. 33Cb/45/2015

Právoplatnosť: 09.12.2015    Vykonateľnosť::  15.12.2015

Súpisová hodnota a mena: 8.177,71 EUR

Súpisová položka č. 2:

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Gabriel Hégér

Bytom T.G. Masaryka 30, Nové Zámky, nar. 26.02.1977

Právny dôvod: Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky. spis. zn. 14Cb/20/2011

Právoplatnosť: 29.02.2012    Vykonateľnosť::  29.02.2012 a 30.06.2013

Súpisová hodnota a mena: 14.282,59 EUR

Súpisová položka č. 3:

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Vlastníci bytov a nebytových priestorov

Študentská 5, Trnava

Právny dôvod: Faktúra č. 2104749 na sumu 6.604,37 €,

Dátum vystavenia: 30.12.2014, Dátum splatnosti:  30.01.2015

Súpisová hodnota a mena:    7.991,03 EUR

Vylúčená hodnota a mena:    1.504,66 EUR

Súpisová položka č. 4:

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Vlastníci bytov a nebytových priestorov

Študentská 5, Trnava

Právny dôvod: Faktúra č. 2104750 na sumu 5.582,69 €,

Dátum vystavenia: 30.12.2014, Dátum splatnosti:  30.01.2015

Súpisová hodnota a mena: 6.754,84 EUR

JUDr. Ján Benčura, správca