Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s.

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2019 dňa 30.10.2019
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 2K 12/2019 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.

V Detve, dňa 24.10.2019

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty