Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers, a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers, a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 212 z roku 2019 dňa 4.11.2019
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru

Dňa 9. októbra 2019 o 12:30 hod zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o. na adrese Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09 počas dozornej správy veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník). Zasadanie Veriteľského výboru zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a ustanovení schváleného a príslušným súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len Reštrukturalizačný plán).

 1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia Veriteľského výboru:
   1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky v zastúpení Petr Vosáhlo, Margin Magda, Peter Sobôtka; Tatra banka a.s. v zastúpení Zuzana Matejková, Iveta Malinovská; OTP Banka Slovensko, a.s. v zastúpení Jana Bratová, Denisa Hanková, Radoslav Tomečko, Alexander Kmeť);
   2. ČSOB Leasing, a.s. (v zastúpení Jarolím Váni, Katarína Macanová);
   3. Československá obchodná banka, a.s. (v zastúpení Viera Buštorová, Nikoleta Kundlová); a
   4. DOMO Caproleuna GmbH (v zastúpení Jaroslav Novický).

Zasadnutia Veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili:

   1. zástupcovia Dlžníka (v zastúpení Jaromír Vrátil – podpredseda predstavenstva, Ján Kučeravý – člen predstavenstva, Iveta Zgaburová – člen predstavenstva, právny zástupca Dlžníka Matej Sedláček),
   2. zástupcovia spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO 31 695 426 (ďalej len „Chemes“) (v zastúpení František Chvostál - podpredseda predstavenstva, Vladimír Skoupil – predseda predstavenstva, právny zástupca spoločnosti Chemes – AK SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.),
   3. zástupca mediátora Dlžníka (Deloitte), pán Radim Baše,
   4. zástupca mediátora spoločnosti Chemes (KPMG), pán Stanislav Šumský,
   5. zástupca poisťovni Euler Hermes (Martin Bak),
   6. pán Molnár, ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti Chemes a
   7. ďalšie prizvané osoby.
 1. Zasadnutie Veriteľského výboru je zvolané v súvislosti s informovaním Veriteľského výboru o výsledkoch rokovaní mediátorov Dlžníka a spoločnosti Chemes. Výsledkom predchádzajúceho zasadnutia Veriteľského výboru zo dňa 29. apríla 2019 totiž bolo odporúčanie Veriteľského výboru aby ako Dlžník, tak aj spoločnosť Chemes zapojili do procesu mediátorov za účelom začatia rokovaní s cieľom nájsť generálne riešenie a vysporiadanie sporných otázok medzi Dlžníkom a Chemesom a za účelom dosiahnutia stabilizácie situácie Dlžníka. Tomuto odporúčaniu Dlžník a spoločnosť Chemes vyhoveli.
 2. Veriteľský výbor umožnil mediátorom a zástupcom Dlžníka a spoločnosti Chemes predniesť výsledok rokovaní mediátorov a stanoviská, ktoré sú zhrnuté spolu s priebehom zasadnutia v prílohe tejto zápisnice z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.
 3. Členovia Veriteľského výboru zároveň navrhujú uložiť kópiu tejto zápisnice vrátane prílohy k nej u dozorného správcu a požiadať ho o zverejnenie tejto zápisnice bez prílohy v Obchodnom vestníku a o možnosti veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu nahliadnuť do tejto zápisnice a jej prílohy.
 4. Zároveň sa členovia Veriteľského výboru dohodli, že kópiu tejto zápisnice vrátane jej prílohy zašlú na vedomie Dlžníkovi a spoločnosti Chemes.

 

V Bratislave, dňa 9. októbra 2019

 

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky           

ako predsedu Veriteľského výboru 

 

_________________________________                                  

Renátus Kollár                                                                         

konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.                                                                

na základe plnej moci