Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8R/3/2019

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424 / 0
  90043  Hamuliakovo
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 214 z roku 2019 dňa 6.11.2019
 • Spisová značka - súd 8R/3/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8R/3/2019 S1768
Text

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako reštrukturalizačný správca dlžníka: ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2019 o 11.00 hod., v hoteli Doubletree by Hilton Bratislava na adrese: Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava, kongresová sála na 1. posch.

Predmet rokovania schôdze:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
 3. Voľba veriteľského výboru
 4. Záver

Prezentácia veriteľov začne o 9:00 hod. Žiadame prihlásených veriteľov, aby prichádzali na registráciu nasledovne:
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od A-L alebo ktorých obchodné meno sa začína číslom sa budú registrovať v čase od 9:00 hod do 9:45 hod;
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od K-Z sa budú registrovať v čase od 9:45 hod do 10:30 hod;

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Bratislave, dňa 30.10.2019

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca