Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  91326  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 216 z roku 2019 dňa 8.11.2019
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 78 ods. 4 veta prvá v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

 • Stavba, Popis stavby: rodinný dom; obec: Petrova Lehota; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Petrova Lehota; číslo LV: 564; súpisné číslo: 82; parcelné číslo: 300/1; Tretia osoba:  Kamil Smolka, nar. 6.2.1952, Petrova Lehota 82; Spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 51.000,00 EUR
 • Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 760; obec: Petrova Lehota; štát: SR; názov katastrálneho územia: Petrova Lehota; číslo LV: 564; parcelné číslo: 300/1; Tretia osoba: Kamil Smolka, nar. 6.2.1952, Petrova Lehota 82; Spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 7.569,60 EUR

Deň vylúčenia: 04.11.2019; Dôvod vylúčenia: Okresný súd Trenčín Rozsudkom 36Cbi/76/2010-38 zo dňa 26.10.2011 vylúčil sporný majetok zo súpisu a Krajský súd v Bratislave Rozsudkom 4CokR/8/2012-59 zo dňa 03.09.2013 rozhodnutie súdu 1. stupňa potvrdil [právoplatnosť nadobudnutá dňa 02.10.2013.] Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesením 2Obdo/6/2015 zo dňa 31.05.2016 dovolanie žalovaného [Správcu Úpadcu] odmietol.