Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers, a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers, a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2019 dňa 6.12.2019
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru

Dňa 12. novembra 2019 o 11:50 hod zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o. na adrese Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, počas dozornej správy veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník). Zasadanie Veriteľského výboru zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, ako predseda veriteľského výboru v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a ustanovení schváleného a príslušným súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len Reštrukturalizačný plán).

 1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia Veriteľského výboru:
   1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (v zastúpení Petr Vosáhlo a Peter Sobôtka); ako aj ďalší členovia syndikátu bánk: Tatra banka a.s. (v zastúpení Peter Brecík, Iveta Malinovská); OTP Banka Slovensko, a.s. (v zastúpení Jana Bratová, Radoslav Tomečko, Alexander Kmeť);
   2. ČSOB Leasing, a.s. (v zastúpení Jarolím Váni, Katarína Macanová);
   3. Československá obchodná banka, a.s. (v zastúpení Viera Buštorová, Nikoleta Kundlová); a
   4. DOMO Caproleuna GmbH (v zastúpení Jaroslav Novický).

Zasadnutia Veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili:

   1. zástupcovia Dlžníka (v zastúpení Jaromír Vrátil – podpredseda predstavenstva, Ján Kučeravý – člen predstavenstva, Iveta Zgaburová – člen predstavenstva, Jozef Sabol – člen predstavenstva, právny zástupca Dlžníka Matej Sedláček);
   2. zástupcovia spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO 31 695 426 (ďalej len Chemes) (v zastúpení František Chvostál - podpredseda predstavenstva, právny zástupca spoločnosti Chemes – AK SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.);
   3. akcionár Dlžníka,  Ivo Bezloja, právny zástupca akcionára Dlžníka Jan Hladký;
   4. zástupca mediátora Dlžníka (Deloitte), Radim Baše;
   5. zástupca mediátora spoločnosti Chemes (KPMG), Stanislav Šumský;
   6. zástupca poisťovne Euler Hermes, Martin Bak;
   7. pán Molnár, ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti Chemes; a
   8. ďalšie prizvané osoby.
 1. Zasadnutie Veriteľského výboru je zvolané v súvislosti s informovaním Veriteľského výboru o výsledkoch rokovaní mediátorov Dlžníka a spoločnosti Chemes a o výsledkoch prípadných rokovaní s investorom, ktorý by mal záujem vstúpiť do procesu reštrukturalizácie Dlžníka.
 2. Veriteľský výbor umožnil mediátorom a zástupcom Dlžníka a spoločnosti Chemes predniesť výsledok rokovaní mediátorov a stanoviská, ktoré sú zhrnuté spolu s priebehom zasadnutia v prílohe tejto zápisnice z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.
 3. Členovia Veriteľského výboru zároveň navrhujú uložiť kópiu tejto zápisnice vrátane prílohy k nej u dozorného správcu a požiadať ho o zverejnenie tejto zápisnice bez prílohy v Obchodnom vestníku a o možnosti veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu nahliadnuť do tejto zápisnice a jej prílohy.
 4. Zároveň sa členovia Veriteľského výboru dohodli, že kópiu tejto zápisnice vrátane jej prílohy zašlú na vedomie Dlžníkovi a spoločnosti Chemes.

 

V Bratislave, dňa 12. novembra 2019

 

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

ako predsedu Veriteľského výboru

 

_________________________________

Renátus Kollár

konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

na základe plnej moci