Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 09.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO:35815256,  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom      5094      vo výške                142,26 €

                                       pod poradovým číslom          5095      vo výške                 146,65 €

veriteľa Ľubomíra Weissová,   Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  p

od poradovým číslom        5096      vo výške                538,86 €

veriteľa Oľga Zungovská,  Šulekova 35/4, Prievidza  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5097      vo výške                781,88 €

veriteľa Soňa Digaňová, Kostolná 274, Malženice   je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5098      vo výške                2 337,51 €

veriteľa Silvia Skublyová,   Kukučínová 841/35, Topoľčany á  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5099      vo výške                1 591,78 €

veriteľa Darina Štullerová, Stránska 118, 98251  Figa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5100      vo výške                1 647,32 €

veriteľa Kubišová Anna,   Hronská 36, Nemecká   je  zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5101      vo výške                2 242,09 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty