Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 11.12.2019 voli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Mária Trifontiová, Osloboditeľov 2849/8, Lučenec je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5108      vo výške                1 154,87 €

veriteľa Melinda Hubayová, Štrkovec 141  je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5109      vo výške                1 896,03 €

veriteľa Viera Tomanová,  Staromyjavská 687/21, Myjava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5110      vo výške                1 066,43 €

veriteľa Ľubica Jankovýchová, Podbranč 284, Podbranč    je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5111      vo výške                2 230,56 €

veriteľa Alena Bartová, Sídl. Rimava 18/175, Rimavská Sobota   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5112      vo výške                1 029,85 €

veriteľa Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, IČO: 424995000019, Radlinského 37, Bratislava

je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom 5113       vo výške                728 812,24 €  

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty