Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2020 dňa 28.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 23.12.2019, boli doručené nasledovné prihlášky  pohľadávky

veriteľa Przedsiebiorstwo Produkcji Chlodniczej i Przetwórstwa rolno-Spozywczego "ANITA" Grzegorz Mordalski,  IČO:730109789, Ul. Wojska Polskiego 13, Dzialoszyn, Poľsko  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5296      vo výške                13 889,93 €

pod poradovým číslom      5297      vo výške                14 604,83 €

veriteľa Tomečková Zlata,  Pri kaštieli 24, Holíč   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5298      vo výške                313,46 €

veriteľa SPP- distribúcia, a.s.,  IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, Bratislava    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5299      vo výške                1 147,85 €

veriteľa KON - RAD, spol. s.r.o.,  IČO: 00684104, Cesta na Senec 15725/24, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom              5300      vo výške                78 349,88 €

veriteľa Mesto Bojnice,  IČO: 00318001, Sládkovičova 1, Bojnice   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5301      vo výške                830,00 €

veriteľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  IČO:36550949, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom   5302              vo výške                 144,88 €

veriteľa EBI BAKERY, a.s..,  IČO: 44514379, Kráľovská 4/10, Skalica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5303      vo výške                   131,86 €

pod poradovým číslom      5304      vo výške                2 120,95 €

pod poradovým číslom      5305      vo výške                1 977,60 €

pod poradovým číslom      5306      vo výške                2 810,91 €

pod poradovým číslom      5307      vo výške                   603,92 €

pod poradovým číslom      5308      vo výške                2 557,28 €

pod poradovým číslom      5309      vo výške                1 616,21 €

pod poradovým číslom      5310      vo výške                1 635,23 €

pod poradovým číslom      5311      vo výške                1 369,68 €

pod poradovým číslom      5312      vo výške                1 706,62 €

pod poradovým číslom      5313      vo výške                1 358,43 €

pod poradovým číslom      5314      vo výške                1 555,34 €

pod poradovým číslom      5315      vo výške                   981,28 €

pod poradovým číslom      5316      vo výške                4 111,81 €

pod poradovým číslom      5317      vo výške                4 476,00 €

pod poradovým číslom      5318      vo výške                4 065,67 €

pod poradovým číslom      5319      vo výške                5 401,02 €

pod poradovým číslom      5320      vo výške                4 361,75 €

pod poradovým číslom      5321      vo výške                4 992,54 €

pod poradovým číslom      5322      vo výške                3 587,91 €

pod poradovým číslom      5323      vo výške                4 111,95 €

pod poradovým číslom      5324      vo výške                3 906,96 €

pod poradovým číslom      5325      vo výške                3 369,08 €

pod poradovým číslom      5326      vo výške                3 670,47 €

pod poradovým číslom      5327      vo výške                3 317,97 €

pod poradovým číslom      5328      vo výške                2 254,17 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty