Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2020 dňa 28.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  dňa 27.12.2019 boli doručené nasledovné pohľadávky

veriteľa Júlia Kovácsová,  Školská 14, Tornaľa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5329      vo výške                1 074,98 €

veriteľa Jan Manak,  Drahovce 911/6   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým   číslom    5330      vo výške                751,56 €

veriteľa Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 26550949, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra    je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom           5331      vo výške                 52,73 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty