Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2020 dňa 4.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 14.01.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa BONAVITA SERVIS spol. s r.o.., IČO:35696371, Šustekova 18, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom              5426      vo výške                7 108,88 €

veriteľa Obec Beluša , IČO:00317063, Farská 1045/6, Beluša je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5427      vo výške                208,49 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty