Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2020 dňa 4.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 29.01.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa Július Rákoš, Ing., Pivovarská 204/16, Vidiná    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5447      vo výške                3 849,29 €

veriteľa Helena Gajdošová, Farská 42, Predajná     je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5448      vo výške                1 354,80 €

veriteľa Judita Tóthová, Selany 44     je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5449      vo výške                1 686,78 €

veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874, Nám. Artézskych prameňov 16, Lučenec

je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom                5450      vo výške               538 449,05€

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty