Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2020 dňa 4.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 07.02.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

 

veriteľa M-MARKET, akciová spoločnosť, IČO: 36027146, Námestie republiky 5994/32, Lučenec    je zapísaná do zoznamu pohľadávok     pod poradovým číslom          5454      vo výške                        621,98 €

pod poradovým číslom         5455      vo výške                   30 567,71 €

pod poradovým číslom         5456      vo výške                     9 064,43 €

pod poradovým číslom         5457      vo výške                 381 754,15 €

pod poradovým číslom         5458      vo výške                 155 136,66 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty