Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o.

 • Úpadca SWT logistics s.r.o.
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  96212  Detva
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2020 dňa 18.3.2020
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

KP recovery, k.s., ako reštrukturalizačný správca dlžníka: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, týmto oznamuje, že zmenil sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici na novú adresu: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica.

Účastníci konania, príp. ich zástupcovia majú právo nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 048/285 11 03. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 13.03.2020

KP recovery, k.s., 

reštrukturalizačný správca