Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8R/3/2019

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043  Hamuliakovo
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2020 dňa 23.3.2020
 • Spisová značka - súd 8R/3/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8R/3/2019 S1768
Text

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249

Sp. zn.:                                               8R/3/2019

Sp. zn. správcu:                                8R/3/2019 S1768

Miesto konania:                                Šamorín, Bratislavská 98, PSČ 931 01

Dátum a čas začiatku konania:        16.03.2020, 10:00 hod

 

Prítomní:

 1. Členovia veriteľského výboru
 1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky – Mgr. Ondrej Kolárik, poverený zamestnanec (člen veriteľského výboru)
 2. VOKS s.r.o. – v. z. iTRUST Legal, s. r. o., JUDr. Ján Raška, konateľ splnomocnenca (člen veriteľského výboru)
 3. REKUPER SYCHROV, s.r.o. – v. z. Doležal & Partners, s. r. o., i.s. Mgr. Frederik Tekely (člen a predseda veriteľského výboru)
 4. CIUR SK, s. r. o. – v. z. Ing. Marcel Salaj, poverený zamestnanec (člen veriteľského výboru)

 

 1. Ostatní
 1. ASEK TZB, spol. s r.o. – Ing. Jozef Polc, konateľ (Dlžník), Mgr. Peter Zemko
 2. INSOLVENCY GROUP, k. s. – JUDr. Tomáš Muroň (Správca)

                                                                                        

Program:

 1. Otvorenie
 2. Diskusia k možnosti pripustenia hlasovania per rollam pre neprítomných členov výboru
 3. Predstavenie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom
 4. Diskusia k plánu a prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu členmi veriteľského výboru
 5. Hlasovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu
 6. Diskusia a prerokovanie ďalšieho postupu
 7. Záver

 

I.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru, spoločnosťou REKUPER SYCHROV, s.r.o., so sídlom Paceřice, Husa 28, PSČ 463 44, Česká republika, IČO: 482 91 331, v zastúpení:  Doležal & Partners, s. r. o.  (ďalej tiež ako ,,Predseda VV“), v súlade s § 128 ods. 1 a § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“), a to v nadväznosti na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom ako predkladateľom dňa 02.03.2020, tak aby sa konalo v rámci zákonnej 15-dňovej lehoty na schválenie, vrátenie alebo zamietnutie plánu veriteľským výborom v zmysle § 144 ZKR.

V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Predseda VV, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 4 členovia veriteľského výboru, a to
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VOKS s.r.o.,
REKUPER SYCHROV, s.r.o. a CIUR SK, s. r. o., t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Druhého zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil taktiež Dlžník a správca.

II.

Predseda VV dal k diskusii medzi členov veriteľského výboru možnosť umožnenia hlasovania neprítomného člena veriteľského výboru formou per rollam a aj túto možnosť zasadnutia veriteľského výboru do budúcna. V rámci diskusie došlo k zhode, že v reštrukturalizácii ZKR takúto formu zasadnutia a hlasovania veriteľského výboru nepripúšťa.

III.

Následne Predseda VV požiadal dlžníka o predstavenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Dlžník odprezentoval návrh plánu, predovšetkým v rozsahu ďalšej ekonomickej činnosti dlžníka podrobnou prezentáciou jednotlivých projektov v priebehu realizácie a plánovaných projektov. Z prezentácie dlžníka vyplýva, že dlžník pokračuje vo výkone činnosti a plánuje pokračovať aj naďalej.

IV.

Následne po predstavení záverečného návrhu plánu dlžníkom prebehla diskusia k plánu formou otázok jednotlivých členov veriteľského výboru, ktoré boli zodpovedané zo strany dlžníka. Otázky smerovali na konkretizáciu ekonomických údajov obsiahnutých v návrhu plánu a jeho prílohách.

V.

Po ukončení diskusie a vyčerpaní otázok vo vzťahu k návrhu plánu bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu plánu. Vzhľadom na obsah diskusie dal Predseda VV veriteľskému výboru hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení: „Veriteľský výbor má k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o výhrady a vracia ho dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru.“.

Hlasovanie:

Za:                   3 hlasy (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky; VOKS s.r.o.; REKUPER SYCHROV, s.r.o.)

Zdržal sa:        0 hlasov

Proti:               1 hlas (CIUR SK, s. r. o.)

 

Keďže za návrh uznesenia č. 1 hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov veriteľského výboru v pomere 3:1, pričom každý z členov veriteľského výboru má 1 hlas, Predseda VV deklaruje, že veriteľským výborom bolo prijaté nasledujúce:

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor má k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o výhrady a vracia ho dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru.

Členovia veriteľského výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  a REKUPER SYCHROV, s.r.o. odovzdali dlžníkovi po výsledku hlasovania o uznesení č. 1 pripomienky k návrhu plánu v písomnej podobe, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, pričom člen veriteľského výboru VOKS s.r.o. sa stotožnil s pripomienkami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

VI.

Po výsledku hlasovania o návrhu plánu vyzval Predseda VV prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, nikto z prítomných nemal žiadne návrhy.

VII.

Keďže nikto z prítomných členov veriteľského výboru nepožiadal o doplnenie ďalšieho bodu programu, ani nepredniesol žiadny ďalší návrh, predseda veriteľského výboru o 10:50 hod. všetkým zúčastneným poďakoval za ich účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

 

za REKUPER SYCHROV, s.r.o.

predseda veriteľského výboru

v.z. Doležal & Partners, s. r. o.