Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2006

R.S.K. spol. s.r.o. "v konkurze"

 • Úpadca R.S.K. spol. s.r.o. "v konkurze"
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12
  979 01  Rimavská Sobota
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 60 z roku 2020 dňa 26.3.2020
 • Spisová značka - súd 1K/29/2006
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 1K/29/2006 S1933
Text

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: R.S.K. spol. s.r.o. "v konkurze", Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:30 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 100 253, e-mailom: skp.turcakova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca