Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 10.02.2020 boli doručené pohľadávky:

veriteľa Mesto Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves    je zapísaná do zoznamu pohľadávok     pod poradovým číslom      5460      vo výške                248,16 €              

veriteľa Jaroslav Kyzek a Ing. Jela Kyzeková, Hrnčiarska Ves 203    je zapísaná do zoznamu pohľadávok     

pod poradovým číslom      5461      vo výške                2 114,64 €           

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty