Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 13.02.2020 boli doručené  pohľadávky

veriteľa SISO, s.r.o., IČO: 48020010, Na riadkoch 53/7, Zohor    je zapísaná do zoznamu pohľadávok     

pod poradovým číslom      5462      vo výške                1 166,24 €

pod poradovým číslom      5463      vo výške                1 166,24 €

pod poradovým číslom      5464      vo výške                     20,22 €

pod poradovým číslom      5465      vo výške                     27,98 €

veriteľa Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29.augusta č.8-10, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok     

pod poradovým číslom      5466      vo výške                4 449 335,33 €  

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty