Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 14.02.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa Beáta Káčerová a Dušan Káčer,   Janka Kráľa 17, Štúrovo    je zapísaná do zoznamu pohľadávok     

pod poradovým číslom      5467      vo výške                9 900,00 €

veriteľa BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., IČO: 1309067330, Ceglédi út. 25, Nagykörös, Maďarsko je zapísaná do zoznamu pohľadávok      

   pod poradovým číslom 5468      vo výške                   550,19 €  

pod poradovým číslom   5469      vo výške                   254,65 €  

pod poradovým číslom   5470      vo výške                 1 073,49 €  

pod poradovým číslom   5471      vo výške                 1 073,49 €  

pod poradovým číslom   5472      vo výške                 1 487,22 €  

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty