Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 17.02.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa FDP Media, a.s.., IČO: 47237601, Palisády 29/A, Bratislava,   je zapísaná do zoznamu pohľadávok       

pod poradovým číslom      5473      vo výške               6 339,44 €

 pod poradovým číslom     5474      vo výške               6 257,41 €

 pod poradovým číslom     5475      vo výške                   634,80 €

 pod poradovým číslom     5476      vo výške               6 175,39 €

 pod poradovým číslom     5477      vo výške                   626,40 €

 pod poradovým číslom     5478      vo výške               6 093,36 €

 pod poradovým číslom     5479      vo výške                      1,24 €

 pod poradovým číslom     5480      vo výške                  618,00 €

veriteľa Mesto Bojnice, IČO: 00318001, Sládkovičova 1, Bojnice,   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5481      vo výške               202,71 €       

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty