Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 20.02.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky

veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Cintorínska 5, Nitra    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5491      vo výške               9 335,77 €

 veriteľa Mesto Nové Zámky, IČO: 00309150, Hlavné námestie 10, Nové Zámky    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5492      vo výške               1 121,78 €

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty