Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 04.03.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  

je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom                5498      vo výške               242,58,00 €

veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica,  IČO: 424995000016, Nová 19, Banská Bystrica je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom              5499      vo výške               36 775,21 €

veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica, IČO: 424995000016,  Nová 19, Banská Bystrica je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom              5500      vo výške               23 006,66 €

pod poradovým číslom            5501      vo výške                  8 103,77 €

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty