Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  dňa 06.03.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky

veriteľa NOGA s.r.o., IČO: 45977623, Kráľov Brod 377, Kráľov Brod  

je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom                5502      vo výške               3 732,55 €

veriteľa Slovak Telekom, a.s.,  IČO: 35763469, Bajkalská 28, Bratislava je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom    5503      vo výške                57 346,91 €

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty