Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2020 dňa 8.4.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  pohľadávka veriteľa Štefan Piliši, J.Smreka 4, 984 01 Lučenec, zapísaná do zoznamu pohľadávok, pod poradovým číslom  5583,  vo výške 1364,60 €, doručená dňa 19.03.2020, zverejnená v Obchodnom vestníku č. 61/2020, dňa 27.03.2020, pod K027518

sa mení na veriteľa Štefan Líra, J.Smreka 4, 984 01 Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok, pod poradovým číslom     5582    vo výške        1364,60 €

Ing. Katarína Tkáčová

Správca konkurznej podstaty