Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2020 dňa 8.4.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 31.03.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

veriteľa SHELL Slovakia s.r.o. , IČO: 331361081, Einsteinova 23, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom     5584    vo výške       19 506,74 €

pod poradovým číslom     5585    vo výške       16 319,68 €

pod poradovým číslom     5586    vo výške         7 744,23 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty