Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8R/3/2019

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043  Hamuliakovo
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2020 dňa 22.4.2020
 • Spisová značka - súd 8R/3/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8R/3/2019 S1768
Text

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249

Sp. zn.:                                               8R/3/2019

Sp. zn. správcu:                                8R/3/2019 S1768

Dátum:                                               15.04.2020

Prítomní členovia veriteľského výboru:

 1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky – Mgr. Ondrej Kolárik, poverený zamestnanec (člen veriteľského výboru)
 2. VOKS s.r.o. – v. z. JUDr. Michal Sklenár, i.s. iTRUST Legal, s. r. o., prostredníctvom JUDr. Ján Raška, konateľa splnomocnenca (člen veriteľského výboru)
 3. REKUPER SYCHROV, s.r.o. – v. z. Doležal & Partners, s. r. o., i.s. Mgr. Frederik Tekely (člen a predseda veriteľského výboru)
 4. IZOLING, spol. s r.o. – Roman Peterka, konateľ (člen veriteľského výboru)
 5. CIUR SK, s. r. o. – v. z. Mgr. Zoltán Sárkány LL.M. (člen veriteľského výboru)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Hlasovanie o prepracovanom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu
 3. Hlasovanie o výške nároku člena veriteľského výboru na úhradu trov vynaložených pri výkone funkcie
 4. Záver

I.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru, spoločnosťou REKUPER SYCHROV, s.r.o., so sídlom Paceřice, Husa 28, PSČ 463 44, Česká republika, IČO: 482 91 331, v zastúpení:  Doležal & Partners, s. r. o.  (ďalej tiež ako ,,Predseda VV“), v súlade s § 128 ods. 1 a § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“), a to v nadväznosti na predloženie prepracovaného záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom ako predkladateľom dňa 31.03.2020, tak aby sa konalo v rámci zákonnej 15-dňovej lehoty na schválenie prepracovaného plánu veriteľským výborom v zmysle § 144 ZKR.

V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Predseda VV, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru, a to UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VOKS s.r.o., REKUPER SYCHROV, s.r.o., IZOLING, spol. s r.o. a CIUR SK, s. r. o., t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

II.

Predseda VV dal veriteľskému výboru hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení: „Veriteľský výbor predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o. schvaľuje a odporúča účastníkom plánu hlasovať za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.

 

Hlasovanie:

Za:                   4 hlasy (VOKS s.r.o.; REKUPER SYCHROV, s.r.o.; IZOLING, spol. s r.o.; CIUR SK, s. r. o.)

Zdržal sa:        0 hlasov

Proti:               1 hlas (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky)

Keďže za návrh uznesenia č. 1 hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov veriteľského výboru v pomere 4:1, pričom každý z členov veriteľského výboru má 1 hlas, Predseda VV deklaruje, že veriteľským výborom bolo prijaté nasledujúce:

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o. schvaľuje a odporúča účastníkom plánu hlasovať za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. o zvolanie schvaľovacej schôdze.

III.

V ďalšom bode dal Predseda VV hlasovať veriteľskému výboru o návrhu uznesenia č. 2 v znení: „Veriteľský výbor schvaľuje nárok predsedu veriteľského výboru, spoločnosti REKUPER SYCHROV, s.r.o., so sídlom Paceřice, Husa 28, PSČ 463 44, Česká republika, IČO: 482 91 331 na úhradu trov vynaložených pri výkone funkcie predsedu veriteľského výboru vo výške 1 000,- EUR.“

 

Hlasovanie:

Za:                   3 hlasy (VOKS s.r.o.; REKUPER SYCHROV, s.r.o.; IZOLING, spol. s r.o.)

Zdržal sa:        1 hlas (CIUR SK, s. r. o.)

Proti:               1 hlas (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky)

Keďže za návrh uznesenia č. 2 hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov veriteľského výboru v pomere 3:1:1, pričom každý z členov veriteľského výboru má 1 hlas, Predseda VV deklaruje, že veriteľským výborom bolo prijaté nasledujúce:

Uznesenie č. 2: Veriteľský výbor schvaľuje nárok predsedu veriteľského výboru, spoločnosti REKUPER SYCHROV, s.r.o., so sídlom Paceřice, Husa 28, PSČ 463 44, Česká republika, IČO: 482 91 331 na úhradu trov vynaložených pri výkone funkcie predsedu veriteľského výboru vo výške 1 000,- EUR.

IV.

Vyššie uvedeným hlasovaním bol program 3. zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný a Predseda VV toto zasadnutie následne ukončil.

 

za REKUPER SYCHROV, s.r.o.

predseda veriteľského výboru

v.z. Doležal & Partners, s. r. o.